Untitled-1-17

Sacral facilities

Sacral facilities

Franciscan Church and Monastery of St. Anthony

Located on the north side of the Split peninsula, in the Poljud cove of the Kaštelan bay. The Archbishop of Split, Paul, built a church of St. Mary of Poljud around the year 1020. Ever since the middle of the 11th century, the church was managed by the Benedictine monks of the Monastery of St. Stephen on Sustipan, and in the 15th century the Benedictine monks were allowed to build a Monastery next to the derelict church. In the 16th century a cloister was made with a square tower on the west side as a part of the defence complex protecting the church and the monastery from the Turkish invasion, and in the 18th century a bell tower was added leaning onto the south side of the church. Among other valuables in this extraordinary complex, an altar polyptych should be noted, part of which is the oldest known depiction of Split, an image made by a Venetian master Girolama de Santa Crocea in 1549 showing the city as it lays in the hands of its patron St. Domnius. Even more interesting is the rare depiction of the Islamic prophet Muhammad, whose character should not be shown according to Koran, on a painting by a Baroque painter Mihovil Luposignoli, as one of the 39 theologians debating over the Immaculate Conception of the Virgin Mary.

shadow
Church and Monastery of St. Francis

The Church and the Monastery of St Francis, located on the Western part of the Riva, were built on the old early Christian site, by the grave and a small Church of St Felix, martyr from the time of Diocletian. In the 13th century the Little brothers of St Francis inhabit the Church. From the Churche’s artwork the most valuable is the Gothic Crucifix painting by Blaž Juraj of Trogir from the beginning of the 15th century, and the sarcophagus depicting the Crossing over the Red sea, part of the sacral artwork from the Roman times. Next to the Church is a Franciscan monastery with a 13th century cloister and an opulent library with over 3000 books, among which even some from 16th century. In the Church and the Monastery are tombs of prominent citizens of Split, like the father of Croatian literature Marko Marulić and one of the greatest Croatian politicians Ante Trumbić whose sarcophagus is the work of Ivan Meštrović.

shadow
Church of Holy Trinity

This small yet adorable church is situated in the Sutrojice part of Split, near the Poljud stadium and the Split shipyard. That early Medieval (early Croatian) architectural monument was built between the 8th and 11th century, as a six-foil type of building with semicircular arches lined around an irregular circle. The Church of the Holy Trinity has been added into the register of the most valuable Croatian Cultural Heritage, of the highest category. During restoration in 1948 remains of a building from an even earlier date have been found stretching towards the east, and several fragments of an altar partition have also been found whose arc represents an example of a pre Romanesque stone plastic art with geometric braided ornaments and carved text, exhibited today in the Museum of Croatian Archaeological Monuments in Split.

shadow
Church of St. Philip Neri

A clergyman of Split and a Bishop of Makarska, Nikola Bjanković, decided in 1672 to establish a Philippine congregation and build a church dedicated to St Philip Neri. On the site of the Papalić house, which was donated by the nobleman Frane Soppe Papalić, together with another two bought beside it, the building of the church began in 1679. Modest rectangular church was finished in the year 1680.

shadow
Church of St. Martin

In the northern part of the Diocletian Palace, within the wall over the Golden Gate an early Christian Church of St Martin found its place. The Church today is a replica of an early Christian Church from the 6th century, with a pre-Romanesque altar partition from the 11th century. This smallest and one of the oldest churches in Split is only 1.64m wide and 10m long, and is considered the most preserved sacral monument of Antiquity. Its location was originally used as a passageway for the guards guarding the northern entrance to the Diocletian Palace.

shadow
Small Churches on the Marjan Hill

If there is anything determining Marjan, hill-symbol on the west side of the Split peninsula, just as much as its dense pine forest, countless trails and recreational facilities or the Medieval labirinth of Varoš, than that is a series of Marjan small churches and chapels. Built during the time when Marjan was a spiritual haven for the citizens of Split who expressed their faith by going on a pilgrimage to their holly hill, those sometimes miniature churches were one of the most important witnesses of the way life developed in Split. For those fond of taking nature walks, tour of this spiritual circle can be a great opportunity for sightseeing Marjan and enjoying the peace offered by this hill to the citizens of Split and their guests.

shadow

CONTACTFORM

[contact-form-7 id="2786"]
hotelbellevue_logo_mali

Hotel Bellevue

Address: Ulica bana Josipa Jelačića 2,
21000 Split, Croatia
Tel: +385 (0) 21 345 644
Fax: +385 (0) 21 362 383
E-mail: rezervacije@hotel-bellevue-split.hr

hotelbellevue_logo_mali

Hotel Bellevue

Address: Ulica bana Josipa Jelačića 2,
21000 Split, Croatia
Tel: +385 (0) 21 345 644
Fax: +385 (0) 21 362 383
E-mail: rezervacije@hotel-bellevue-split.hr

Hotel Bellevue

Address: Ulica bana Josipa Jelačića 2,
21000 Split, Croatia
Tel: +385 (0) 21 345 644
Fax: +385 (0) 21 362 383
E-mail: rezervacije@hotel-bellevue-split.hr

Share the Post

Hotel BELLEVUE | Sacral facilities

Sacral facilities

Untitled-1-17

Sakralni objekti

Sakralni objekti

Franjevačka crkva i samostan Sv. Ante

Nalazi se na sjevernoj strani splitskog poluotoka, u uvali Poljud u Kaštelanskom zaljevu. Splitski nadbiskup Pavao podigao je oko 1020. godine crkvu Sv. Marije Poljudske. Od polovice 11. stoljeća, crkvom su upravljali benediktinci iz samostana Sv. Stjepana na Sustipanu, a u 15. stoljeću dozvoljeno je franjevcima da uz zapuštenu crkvu podignu samostan. U 16. stoljeću napravljen je i klaustar sa četverokutnom kulom na zapadnom dijelu kao dio obrambenog sklopa koji je štitio crkvu i samostan od napada Turaka, a u 18. stoljeću zvonik oslonjen na južnu stranu crkve. Među ostalim vrijednostima u ovom izvanrednom kompleksu treba istaknuti oltarni poliptih čiji je sastavni dio najstariji poznati prikaz Splita, na slici venecijanskog majstora Girolama de Santa Crocea iz 1549. grad leži u rukama svog zaštitnika Svetog Dujma. Još je zanimljiviji rijetki prikaz islamskog proroka Muhameda, čiji lik se prema Kuranu ne smije prikazivati, na slici baroknog slikara Mihovila Luposignolija, kao jednog od 39 teologa koji raspravljaju o bezgrešnom začeću Djevice Marije.

shadow
Crkva i samostan Sv. Frane

Crkva i samostan Sv. Frane, smješteni na zapadnom kraju Rive, nastali su na starom ranokršćanskom lokalitetu, uz grob i malu crkvu Sv. Felicija, mučenika iz Dioklecijanova vremena. U 13. st. crkvu nastanjuju Mala braća sv. Franje. Od umjetnina u crkvi je najvrednije gotičko slikano raspelo Blaža Jurjeva Trogiranina iz početka 15. st., te sarkofag s prikazom Prijelaz preko Crvenog mora, djelo sakralne umjetnosti iz rimskog razdoblja. Pokraj crkve nalazi se franjevački samostan s klaustrom iz 13. stoljeća, te bogatom knjižnicom s oko 3000 knjiga, među kojima ima i onih iz 16. stoljeća. U crkvi i samostanu su i grobnice uglednih Splićana, poput oca hrvatske književnosti Marka Marulića, te jednog od najvećih hrvatskih političara Ante Trumbića, čiji je sarkofag rad Ivana Meštrovića.

shadow
Crkva Sv. Trojice

Ova se mala, ali prekrasna crkva nalazi u predjelu Sutrojice, u blizini stadiona Poljud i splitskog brodogradilišta. Taj rano-srednjovjekovni (starohrvatski) arhitektonski spomenik građen je između 8. i 11. stoljeća, kao građevina šesterolisnog oblika i polukružnih apsida nanizanih uokolo nepravilne kružnice. Crkva svete Trojice upisana je u registar najvrijednije spomeničke baštine Republike Hrvatske, nulte kategorije. Prigodom restauracijskih radova 1948. godine otkriveni su ostaci građevine starijeg razdoblja koja se produživala prema istoku, a nađeno je i više ulomaka oltarne pregrade čiji luk predstavlja primjer predromaničke kamene plastike s geometrijskim pleternim ukrasima i uklesanim tekstom, a sada se nalaze u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu.

shadow
Crkva sv. Filipa Nerija

Splitski kanonik i makarski biskup Nikola Bjanković je 1672. g. odlučio osnovati Filipinsku kongregaciju te podići crkvu posvećenu sv. Filipu Neriju. Na mjestu Papalićeve kuće uz koju su kupljene još dvije manje, koje je ustupio plemić Frane Soppe Papalić izgradnja crkve je započela 1679. Skromna pravokutna crkva završena je 1680. godine.

shadow
Crkva Sv. Martina

U sjevernom dijelu Dioklecijanove palače, u zidu iznad Zlatnih vrata nalazi se ranokršćanska crkvica Sv. Martina. Sadašnji izgled crkvice je replika ranokršćanske crkve iz 6. st, s predromaničkom oltarnom pregradom iz 11. st. Ova najmanja i jedna od najstarijih crkvica u Splitu široka je samo 1.64 metra i duga je 10 metara, i smatra se najočuvanijim sakralnim spomenikom iz antičkog doba. Prostor u kojem je smještena izvorno je služio kao prolaz za stražare koji su čuvali sjeverni ulaz u Dioklecijanovu palaču.

shadow
Marjanske crkvice

Ako postoji išta što Marjan, brdo-simbol na zapadu splitskog poluotoka, određuje bar jednako koliko i gusta borova šuma, bezbrojne staze i rekreacijski sadržaji ili srednjovjekovni labirint Varoša, onda je to niz marjanskih crkvica i kapela. Građene u vremenima kad je Marjan bio duhovno utočište Splićana koji su svoju kršćansku vjeru iskazivali hodočašćima svojoj svetoj gori, te su ponekad minijaturne crkve jedan od najvažnijih svjedoka kako se razvijao život u Splitu. Za ljubitelje hodanja u prirodi obilazak tog duhovnog prstena može biti i iznimna prilika za razgledavanje Marjana i uživanje u miru kojega to brdo nudi Splićanima i njihovim gostima.

shadow

Share the Post